Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (dalej: RODO) niniejszym informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych) jest ASMA Polska Sp. z o.o., Wola Ducka ul. Mostów 10, 05-408 Glinianka k.Warszawy e-mail: biuro@asmapoland.com

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Przedstawicielem Administratora jest Leszek Stempel, e-mail: leszek.stempel@asmapoland.com

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane otrzymaliśmy od Państwa w związku z zapytaniem wysłanym poprzez formularz kontaktowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe albowiem było to niezbędne do zawarcia i jest niezbędne do wykonywania zawartej z Państwem umowy [art. 6 ust. 1 pkt b) RODO] lub jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 pkt c) RODO] lub jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego [art. 6 ust. 1 pkt f) RODO].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez czas wykonywania umowy (zlecenia), a także po zakończeniu wykonywania umowy (zlecenia) lub po jej rozwiązaniu bądź ustaniu, przez czas i w zakresie w jakim przepisy prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego, wymagają przechowywania tych danych przed Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem, który warunkował nawiązanie współpracy (w zakresie danych osobowych jak: imiona, nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji), a w pozostałym zakresie (nr telefonu, e-mail) ich przetwarzanie przez Administratora uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorom: dostawcom usług księgowych i bankowych, pracownikom i współpracownikom Administratora toku realizacji zawartych umów, instytucjom państwowym w zakresie w jakim Administrator zobowiązany jest do przekazywania im Państwa danych osobowych, w tym w szczególności urzędom skarbowym.

Jakie są Państwa uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; zostaniecofnięta zgodę na przetwarzanie danych w zakresie danych osobowych, do których przetwarzania upoważnili Państwo Administratora udzielając mu na to zgody; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeśli zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe mogą Państwożądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte;

  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez AdministratoraPaństwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Czy przekazujemy dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak i nie zamierza przekazywać danych organizacji międzynarodowej.