Infolinia. Dostępna 8-16

Warunki sprzedaży – wersja z dnia 06/07/2023. r. 

1) Zakres i definicje  

a)sprzedawca (w zależności od kontekstu w treści niniejszych warunków również jako „my”,  „nas”, „nasze”) – ASMA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Woli  Duckiej, ul. Mostów 10, 05-408 Wola Ducka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  0000223970 NIP: 5321877407 REGON: 140004601, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł 

b) klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada  osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą ze Sprzedawcą  umowę sprzedaży produktów lub umowę świadczenia usług 

c) warunki sprzedaży – określają zasady oraz warunki sprzedaży produktów oraz świadczenia  usług na rzecz klienta. 

Niniejsze Warunki sprzedaży obowiązują dla wszystkich (w tym przyszłych) transakcji  sprzedaży towarów i usług zawieranych między firmą ASMA Polska sp. z o.o. ( Sprzedawcą), a  Klientem. Niniejsze Warunki wykluczają zastosowanie innych warunków.  

Zawsze obowiązuje najnowsza wersja naszych Warunków sprzedaży, dostępna pod adresem:  https://asmapoland.com/warunki-handlowe/. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i wyrażeniu zgody na zastosowanie warunków   sprzedaży do wszelkich transakcji między Klientem i Sprzedawcą. Uznaje się, że nasze  

Warunki sprzedaży zostały przyjęte i wyrażono na nie zgodę w chwili złożenia zamówienia  przez Klienta. Sprzedawca jest uprawniony do zmian warunków sprzedaży. Zmiana wchodzi  w życie z chwilą zamieszczenia zmiany w formie elektronicznej na stronie internetowej  Sprzedawcy. W przypadku zmiany warunków sprzedaży, postanowienia w nowym brzmieniu stosuje się do  zamówień złożonych przez Klienta i przyjętych przez Sprzedawcę poprzez potwierdzenie  zamówienia po dokonaniu zmiany. 

Postanowienia odmienne od Niniejszych Warunków Sprzedaży stanowiące warunki klienta nie  będą akceptowane, nawet jeśli nie wyrazimy wyraźnego sprzeciwu wobec nich w chwili ich  otrzymania. W przypadku wątpliwości obowiązują nasze Warunki sprzedaży. Warunki  sprzedaży przedstawione przez klienta obowiązują wyłącznie za naszą wyraźną pisemną  zgodą, zgodnie z zasadą reprezentacji Sprzedawcy. Działania, które podejmujemy w trakcie 

realizacji umowy, nie stanowią przyjęcia warunków umownych odbiegających od naszych  Warunków sprzedaży. 

2) Oferta / sporządzenie umowy 

Nasze oferty mogą podlegać zmianom. Ustne umowy, zobowiązania, zapewnienia  i gwarancje naszych pracowników, a także porozumienia odbiegające od treści niniejszych  Warunków sprzedaży, które mogą pojawić się w związku z zawarciem umowy, są wiążące  tylko wtedy, gdy zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone w postaci pisemnego  potwierdzenia zamówienia. 

Wszystkie przekazane dane, takie jak wymiary, ilustracje, opisy, szkice montażowe, rysunki  i inne materiały drukowane, mają formę przybliżoną i nie są dla nas wiążące, co uprawnia nas  do zmiany oferty lub zamówienia w przypadku gdy stan faktyczny będzie różnił się od danych  przekazanych przez Klienta.  

3) Ceny 

Przygotowane przez nas oferty są wiążące tylko jeżeli zostały złożone w formie pisemnej w  odpowiedzi na indywidualne zapytanie ofertowe. Oferty są ograniczone czasowo zgodnie z  zawartymi w nich informacjami.  

Oferowane ceny nie uwzględniają kosztów transportu do Sprzedawcy materiałów/części  wymaganych do realizacji zamówienia, a zapewnianych przez klienta oraz kosztów wysyłki  do klienta towarów/produktów w wykonaniu zamówienia, chyba że zostało to wyraźnie  zaznaczone w ofercie Sprzedawcy. Minimalna kwota zamówienia to 200 zł. W przypadku niższej kwoty oferowanego produktu  lub usługi, faktura zostanie powiększona o różnicę wynikającą z kwoty oferowanej, a  minimalną kwotą zamówienia tj 200 zł.  

Oferty sporządzamy według naszej najlepszej wiedzy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do  zmian ceny produktów lub usługi w przypadku znaczących wzrostów cen surowców,  wskaźników inflacji czy kosztów stałych. W przypadku zmian cen produktów lub usług po  złożeniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej zmianie pocztą  elektroniczną 

4) Koszty dodatkowe 

Klient ponosi koszty dodatkowe, takie jak koszty specjalnego pakowania, frachtu,  ubezpieczenia, cła, podatków, opłat, pozwoleń, certyfikatów itp. Klient ponosi także wszelkie inne koszty będące wynikiem rozbieżności pomiędzy stanem  rzeczywistym w stosunku do przekazanych przez klienta informacjami, na podstawie których  Sprzedawca sporządził ofertę.  

Wszelkie prace dodatkowe, a nie będące uwzględnione w ofercie , a wynikające z  konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności w celu realizacji przedmiotu oferty  będą obciążały klienta.

5) Płatność 

Sprzedawca realizuje transakcje w formie przedpłaconej. Na wniosek klienta Sprzedawca  może zaakceptować realizację transakcji z odroczonym terminem płatności, którego długość  strony określają w umowie. W przypadkach, w których transakcje realizowane są z  odroczonym terminem płatności, termin ten rozpoczyna swój bieg z chwilą wystawienia  faktury przez Sprzedawcę. Pełna suma pieniędzy, na którą opiewa faktura musi zostać  przekazana Sprzedawcy najpóźniej w dniu upływu terminu płatności. Koszt transakcji płatniczej ponosi klient. 

Klient zobowiązany jest do dotrzymywania terminów płatności również w przypadkach, gdy  transport, montaż, przekazanie do eksploatacji lub przyjęcie dostawy bądź usługi opóźni się  bądź nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku opóźnionej płatności, możemy naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. Jeśli klient zalega z płatnościami w ramach poprzednich transakcji, Sprzedawca uprawniony  jest zawiesić realizację swoich bieżących zobowiązań wobec klienta do momentu, aż klient  spełni swoje obowiązki zapłaty.  

Jeśli ustalimy, że nasze roszczenie płatnicze jest zagrożone z racji braku wypłacalności klienta,  możemy wstrzymać realizację naszych usług. W takiej sytuacji mamy także prawo do  natychmiastowego żądania zapłaty wszystkich roszczeń wynikłych z trwającego stosunku  handlowego z klientem. Klient zobowiązuje się zapłacić ryczałtową opłatę w wysokości 100 PLN netto za każde  wysłane do niego wezwanie do zapłaty. Jeśli termin płatności nie zostanie dotrzymany,  wszelkie zniżki dotyczące danej faktury, przestaną obowiązywać. W przypadku opóźnionej  płatności klient zobowiązuje się pokryć poniesione przez nas konieczne koszty jej ściągnięcia  (opłaty za odzyskanie długów, honoraria prawników itp.). Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszego odszkodowania za zwłokę w płatności  faktury. 

6) Kontrola zdolności kredytowej 

Klient oświadcza, że jest wypłacalny i posiada zdolność kredytową oraz zgadza się na to, że  możemy skontrolować jego zdolność kredytową poprzez skierowanie zapytań do instytucji  kredytowych i wywiadowni gospodarczych. Klient udziela wyraźnej zgody na przekazanie  jego danych do formalnie upoważnionych wywiadowni gospodarczych lub instytucji  kredytowych wyłącznie w celu zapewnienia ochrony wierzyciela. Klient zobowiązuje się do  podjęcia współpracy z instytucjami finansowymi i wywiadowniami gospodarczymi w celu  skontrolowania jego zdolności kredytowej Klient zobowiązuje się, iż na odrębne żądanie  Sprzedawcy przedstawi dotyczące go dane finansowe w postaci bilansu i rachunku wyników  za wskazany przez Sprzedawcę okres.  

7) Zaopatrzenie w materiały/części  

Materiały/części wymagane do realizacji zamówienia, a zapewniane przez klienta muszą  być dostarczone w terminie ustalonym ze Sprzedawcą. W przypadku opóźnień w dostawie 

materiałów dostarczanych przez klienta zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu  dostawy. Dostarczane przez klienta materiały muszą być odpowiednio zapakowane i  zabezpieczone przed uszkodzeniami. W przypadku gdy stan techniczny materiałów  dostarczonych przez klienta będzie wskazywał na konieczność wykonania dodatkowych  czynności przez Sprzedawcę w celu poprawnego zrealizowania przedmiotu oferty, to klient  zostanie obciążony kosztami tych operacji. Koszt tych operacji zostanie doliczony do ceny  wyrobu lub usługi z oferty. Odpowiedzialność i roszczenia wobec Sprzedawcy dotyczące  dostarczonych przez Klienta części, ograniczone są jedynie do wartości wysokości  zamówienia. Klient dostarczy materiały/części w uzasadnionym i uzgodnionym ze  Sprzedawcą ilościowym zapasem. Z wyjątkiem zdarzeń siły wyższej klient pokrywa także  dodatkowe koszty poniesione z powodu przerw w produkcji, a wynikających z opóźnień w  dostarczeniu materiałów/części przez Klienta lub wynikających z ich stanu technicznego lub  innych niezgodności powodujących brak lub utrudnienia możliwości realizacji przedmiotu  zamówienia.  

8) Dostawa 

O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, produkty są dostarczane przez przekazanie ich  przewoźnikowi w zakładzie firmy ASMA Polska sp. z o.o.— zgodnie z regułą EXW Incoterms®  2020. Jeśli to ASMA Polska sp. z o.o. ma zorganizować transport jako dodatkową usługę dla klienta,  całkowity koszt i całe ryzyko ponosi klient. ASMA Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia za tę usługę opłaty doliczonej do  faktury. Termin realizacji zamówienia podajemy w potwierdzeniu zamówienia. Termin realizacji  rozpoczyna swój bieg z chwilą, gdy ustalono wszystkie szczegóły zamówienia oraz klient  spełnił wszystkie swoje obowiązki (w tym dostarczył niezbędne materiały/części). 

Termin realizacji zamówienia ulega przesunięciu o uzasadniony okres w razie zdarzenia siły  wyższej, strajku, opóźnień w realizacji zamówień przez dostawców Sprzedawcy,  niedostarczeniu przez klienta uzasadnionego zapasu ilościowego materiałów oraz innych  podobnych zdarzeń niezależnych od Sprzedawcy. Termin realizacji zamówienia uznaje się za  dotrzymany na podstawie powiadomienia o gotowości towarów do wysyłki lub chwili,  w której towary opuściły zakład Sprzedawcy. 

W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia przez firmę Asma Polska,  odstąpienie od umowy przez Klienta nie może nastąpić przed upływem wyznaczonego przez  Sprzedawcę dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego co najmniej cztery  tygodnie. Klient traci swoje prawo do odstąpienia od umowy, której podstawą jest złożone  przez Sprzedawcę potwierdzone zamówienie w chwili gdy opóźnienie terminu dostawy  wynika z winy Klienta, a w szczególności gdy wina ta wynika z zapisów z pkt 5 i 7 niniejszych  Warunków sprzedaży oraz innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

Dostawy częściowe są dozwolone i mogą być fakturowane osobno. W przypadku realizacji  uzasadnionej dostawy częściowej klient nie ma prawa wstrzymać płatności, powołując się na  niedostarczenie części zamówienia. Prawo klienta do kompensacji roszczeń jest ograniczone  do roszczeń wzajemnych, które nie są sporne, tj., zostały wyraźnie uznane przez Sprzedawcę, oraz mają status ostatecznych i bezwzględnych. 

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Sprzedawca uprawniony jest wysłać  Klientowi próbkę/prototyp wyrobu. Rozpoczęcie biegu terminu realizacji zamówienia ulega  przesunięciu do momentu otrzymania przez Sprzedawcę informacji od klienta o  zatwierdzeniu próbki/prototypu przekazanej przez Sprzedawcę. Jeśli klient nie zgłosi  zastrzeżeń w ciągu 7 dni od daty otrzymania próbki, zostaje ona uznana za zatwierdzoną  i Sprzedawca rozpocznie produkcję seryjną.  

9) Przeniesienie ryzyka 

Ryzyko związane z transportem towaru przechodzi na klienta z chwilą powiadomienia, że  towary są gotowe do odbioru lub wysyłki z naszego zakładu. 

10) Brak zatwierdzeń 

Jeśli klient nie udzielił niezbędnych informacji związanych z wysyłką przedmiotu zamówienia,  Sprzedawca przechowuje go na swoim terenie i jest uprawniony do naliczania opłaty za  magazynowanie w wysokości 1% wartości dostawy za jeden dzień kalendarzowy. W takim  przypadku Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, po uprzednim  bezskutecznym upływie dodatkowego tygodniowego terminu wyznaczonemu klientowi na  odbiór przedmiotu zamówienia.. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej  wartości zamówienia, a Sprzedawca ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych  ewentualnego odszkodowania na pokrycie straty wywołanej niedokonaniem przez Klienta  odbioru przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową. 

11) Zachowanie własności 

Zachowujemy własność i wszelkie prawa dostarczanych towarów do chwili otrzymania pełnej  zapłaty.  W wypadku opóźnienia w zapłacie za dostarczone towary możemy żądać zwrotu towarów  objętych zastrzeżeniem własności bez uprzedniego odstąpienia od umowy lub wyznaczenia  terminu dodatkowego. To samo dotyczy sytuacji, gdy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub oddano towary  zastrzeżone w zastaw, zanim otrzymaliśmy pełną zapłatę. Klient musi niezwłocznie  poinformować nas o powyższym. 

Wyegzekwowanie prawa do zachowania własności stanowi odstąpienie od umowy tylko  wtedy, gdy zostało to jasno określone w żądaniu zwrotu towarów. Koszty odebrania przez  nas towarów pokrywa klient. Możemy sprzedać odebrane towary zastrzeżone na najkorzystniejszych dostępnych warunkach. Klient zobowiązuje się do poniesienia straty  wynikającej z odsprzedaży tych towarów. 

12) Narzędzia / formy / inne urządzenia („formy/urządzenia”) 

Koszt oprzyrządowania w ofercie dotyczy tylko materiału i bezpośredniej robocizny i nie  zawiera wiedzy technicznej, prac projektowo wdrożeniowych oraz operacji logistycznych, w  szczególności nie zawiera autorskich praw majątkowych wchodzących w skład przedmiotu  oferty. Powyższe stosuje się odpowiednio do ewentualnych zmian w przedmiocie oferty. Jeżeli  tego wcześnie nie uzgodniono w formie pisemnej Zamawiający nie nabywa na własność  egzemplarzy form, które zostały wytworzone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu  zamówienia oraz innych praw i rzeczy wytworzonych w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zobowiązujemy się do zachowania form/urządzeń przez trzy lata. Jeśli towary nie zostały  zamówione ponownie w ciągu trzech lat od ostatniej dostawy, możemy skorzystać z tych  form/urządzeń lub je zniszczyć. Po upływie powyższego okresu, na wyraźne życzenie klienta i w miarę posiadania możliwości  magazynowych przez Asma Polska sp. z o.o., możliwe jest również dalsze przechowywanie  form/urządzeń za dodatkowym wynagrodzeniem przez dalszy umówiony odrębnie okres lub  w oparciu o odrębne pisemne ustalenia pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.  

Naprawy form/urządzeń konieczne z powodu ich normalnego zużycia wykonywane są na  koszt klienta. Klient ponosi wszelkie koszty zmian, które polecił wprowadzić  w formach/urządzeniach. To samo dotyczy form/urządzeń dostarczonych przez klienta.  Klient może przejąć własność form/urządzeń za osobnym porozumieniem. Własność zostaje  przeniesiona na klienta po zapłacie pełnej ceny ustalonej w osobnym porozumieniu  pisemnym.  

13) Prawa i roszczenia osób trzecich 

W przypadku wyrobów, które produkujemy zgodnie z dokumentacją/projektem klienta, to  klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, by ich produkcja nie naruszała  jakichkolwiek praw osób trzecich. Klient deklaruje, że ponosi pełną odpowiedzialność i  zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, które mogą być wystosowane w kierunku  Sprzedawcy na wypadek pojawienia się roszczeń osób trzecich w tym zostanie obciążony  kosztami obsługi prawnej Sprzedającego. 

W szczególności, klient zabezpieczy i zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów i wydatków, które powstały lub mogą  powstać w wyniku roszczenia wniesionego przez dowolną stronę trzecią w związku z faktem,  że produkcja, testowanie, oznakowanie, pakowanie, przechowywanie lub dostarczanie  przedmiotu zamówienia wykonanego wedle dokumentacji/projektu klienta narusza  jakiekolwiek prawa patentowe, wzory użytkowe, prawa projektowe, prawa autorskie, znaki  towarowe lub inne prawa własności intelektualnej strony trzeciej.

Jeśli względem Sprzedawcy zostaną zgłoszone roszczenia oparte na prawach osób trzecich,  Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikacji ich prawidłowości i może wówczas zawiesić  produkcję tych wyrobów oraz żądać zwrotu poniesionych kosztów. Roszczenia klienta  o rekompensatę są w takiej sytuacji wykluczone.  

Plany, szkice, formy, kosztorysy i inne dokumenty dostarczone przez Sprzedawcę bądź  sporządzone przy jego udziale pozostają własnością intelektualną Sprzedawcy. Sprzedawca  może zażądać ich zwrotu w każdej chwili pod warunkiem, że nie koliduje to z żadnym  porozumieniem o korzystaniu z nich. Jeśli umowa w postaci zamówienia do oferty nie została  zawarta, dokumenty te muszą zostać nam zwrócone natychmiast i bez wezwania.  Korzystanie z tych dokumentów, w szczególności ich ujawnianie, powielanie, publikacja  i przedkładanie (w tym kopiowanie fragmentów), wymaga wyraźnej zgody Sprzedawcy.  Ponadto klient zobowiązuje się traktować całą wiedzę, jaką zdobył w ramach stosunku  handlowego z nami, jako poufną. 

14) Gwarancja 

Sprzedawca udziela gwarancji na wady fizyczne tkwiące w dostarczonych towarach,  produktach i usługach w chwili wydania klientowi przedmiotu zamówienia i ujawnione w  okresie obowiązywania gwarancji. Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Okres gwarancji biegnie od  dnia, kiedy towar, produkt lub usługa zostały Klientowi wydane lub przedstawione do  odbioru. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. 

W ramach gwarancji ponosimy odpowiedzialność za wady dostarczanych towarów i  produktów oraz usług wykonanych niezgodnie z zamówieniem tylko pod warunkiem, że zostaliśmy powiadomieni o występujących wadach, na piśmie w terminie jednego tygodnia od wydania przedmiotu ( również częściowego) zamówienia. 

Klient zawsze musi udowodnić, że dana wada istniała w chwili przekazania towarów. Jeśli nie  otrzymamy powiadomienia o wadach w wyznaczonym terminie, towary zostaną uznane za  przyjęte, co wykluczy roszczenia gwarancyjne.  Po przyjęciu towarów przez klienta wykluczone jest składanie powiadomień o wadach, które  były widoczne lub mogły zostać zidentyfikowane w chwili przyjmowania towarów. O  sposobie usunięcia wady ( wymiana, naprawa, zwrot pieniędzy) będzie decydował  Sprzedawca. Usunięcie wady zgłoszonej przez klienta nie stanowi jej uznania. Klient musi  umożliwić nam co najmniej dwie próby usunięcia wady.  Na żądanie Sprzedawcy Klient ma obowiązek zwrócić wadliwą dostawę lub jej próbki. Jeśli  klient uniemożliwi sprzedawcy natychmiastowe zajęcie się wadą, utraci swoje prawa z  tytułu gwarancji. 

Klient ponosi cały koszt transportu wadliwych towarów w celu jego zwrotu do nas, a także  wszelkie koszty wynikające z dostarczenia towarów w miejsce inne niż miejsce prowadzenia działalności przez klienta. Jeśli okaże się, że reklamacja klienta jest nieuzasadniona, klient  musi zwrócić nam koszty poniesione w toku obsługi tej reklamacji. 

Wyklucza się odpowiedzialność za szkody spowodowane zużyciem eksploatacyjnym lub  nieprawidłowym użytkowaniem.  Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia brutto  należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania danego zamówienia. Klient rezygnuje z  roszczenia o rekompensatę (w tym roszczenia o pokrycie szkód wynikowych i możliwość  odstąpienia od umowy) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację w  terminie dwóch tygodni. W przypadku uwzględnienia reklamacji odpowiedź będzie zawierać  informacje takie jak termin realizacji reklamacji. 

15) Odpowiedzialność 

Za naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych, w szczególności z powodu  niemożności ich realizacji, opóźnień itp., odpowiadamy tylko w wypadku umyślnego  niewłaściwego postępowania lub rażącego zaniedbania. W przypadku rażącego zaniedbania odpowiedzialność ta ogranicza się do wartości danego zamówienia i obejmuje wyłącznie  typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za budowę i funkcjonalność zapewnianych przez  siebie części, nawet jeśli w trakcie ich wykonywania korzystał z naszych porad. Nie  przyjmujemy odpowiedzialności za wyniki spowodowane zastosowaniem materiałów  zapewnionych przez klienta. 

Roszczenia klienta spowodowane szkodami wynikowymi powstałymi z powodu wady, straty  finansowej, utraty zarobków, uszkodzeń niezwiązanych z produktem, utraty zysków, strat  lub roszczeń stron trzecich o rekompensatę oraz wszelkich innych szkód pośrednich  i wynikowych są wykluczone we wszystkich sytuacjach. Nasze wyłączenie odpowiedzialności  obejmuje także naszych pracowników, przedstawicieli i pośredników. Nasza odpowiedzialność jest wykluczona w wypadkach niewłaściwej konserwacji,  nieadekwatnego i nieprawidłowego użytkowania, nieprawidłowego przechowywania,  instalowania, przekazania do eksploatacji lub używania naszych produktów przez klienta  bądź stronę trzecią oraz szkód spowodowanych wykonaniem napraw lub innych prac,  których wyraźnie nie zatwierdziliśmy. 

Nasza odpowiedzialność z tytułu OC jest określona kwotowo i w zakresie zgodnie z naszą  polisą, której treść może zostać przekazana klientowi na jego pisemną prośbę. Klient  rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń w tym również roszczeń mogących pojawić się od osób  trzecich ( będących np. klientami Klienta ), które przekraczają zakres i wysokość  ubezpieczenia naszej polisy. 

16) Rozbieżności 

Jeśli dowolna część tych warunków umownych okaże się nieskuteczna, nie wpłynie to na  ważność ich pozostałych postanowień. Jeśli nieskuteczne postanowienie zawiera skuteczną  część, należy ją zachować. Strony zobowiązują się uzgodnić nowe postanowienie, które  zastąpi postanowienie nieważne i będzie jak najbardziej zbliżone do jego celu  ekonomicznego. 

17) Ochrona danych 

Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem  oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych. Jeśli Sprzedawca nie  otrzyma od Klienta informacji na piśmie, zastrzega sobie prawo do wykorzystywania  materiałów filmowych i fotograficznych produktów Klienta do swoich celów. Sprzedawca  wykorzystuje zdjęcia produktów w celach promocyjnych (broszury, reklamy, prezentacje  firmowe, strona internetowa). Jeśli Klient nie wyraża zgody na wykorzystywania  materiałów filmowych i fotograficznych swoich produktów, musi o tym fakcie  poinformować Sprzedawcę w chwili złożenia zamówienia. Obowiązują również  postanowienia firmy Asma Polska sp. z o.o. o ochronie danych osobowych, znajdujące się  pod adresem: https://asmapoland.com/polityka-prywatnosci/

18) Zakres zastosowania 

Niniejsze Warunki sprzedaży nie znajdują zastosowania w odniesieniu do klientów będących  konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny oraz osób fizycznych zawierających  umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.  

19) Miejsce realizacji umowy / właściwość miejscowa sądów / arbitraż 

Obowiązuje prawo polskie. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych  o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Miejscem realizacji umowy jest  adres siedziby Sprzedawcy tj Wola Ducka ul Mostów 10 05-408 Glinianka. 

Wyłączną właściwość miejscową dla wszelkich sporów wynikłych z tej umowy posiadają sądy w Warszawie. Asma Polska sp. z o.o. uprawniona jest również do składania roszczeń  w sądach właściwych miejscowo wedle siedziby klienta. W przypadku klientów spoza Unii Europejskiej, Szwajcarii i Liechtensteinu, wszelkie spory  wynikłe z tej umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd  Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stosownie do Regulaminu tego  Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa,  a językiem postępowania będzie język polski.

pl_PLPolski

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Wyślij swoją aplikację!

Załącz Swoje CV klikając przycisk "Wybierz plik"

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Wypełnij formularz - oddzwonimy!