Horká linka. K dispozici od 8 do 16 hodin

Podmínky prodeje - verze ze dne 06/07/2023. 

1) Rozsah a definice  

a)prodávající (v závislosti na kontextu v obsahu těchto obchodních podmínek také jako "my", "nás", "naše") - ASMA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Wola Ducka, ul. Mostów 10, 05-408 Wola Ducka, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000223970 NIP: 5321877407 REGON: 140004601, základní kapitál: PLN, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 50 000,00 PLN. 

b) zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která nemá právní subjektivitu a které zákon přiznává právní subjektivitu, uzavírající s Prodávajícím smlouvu o prodeji výrobků nebo smlouvu o poskytování služeb. 

c) podmínky prodeje - stanovit podmínky prodeje výrobků a poskytování služeb zákazníkovi. 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny (i budoucí) prodeje zboží a služeb uzavřené mezi společností ASMA Polska sp. z o.o. ("prodávající") a zákazníkem. Tyto podmínky vylučují použití jakýchkoli jiných podmínek.  

Nejnovější verze našich obchodních podmínek je k dispozici na adrese:  https://asmapoland.com/warunki-handlowe/. Při zadávání objednávky zákazník předkládá prohlášení, že jste si přečetli podmínky a souhlasíte s jejich dodržováním.   prodeje na všechny transakce mezi zákazníkem a prodávajícím. Bere se na vědomí, že naše  

Podmínky prodeje byly přijaty a odsouhlaseny v okamžiku, kdy zákazník podal objednávku. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky. Změna nabývá účinnosti, jakmile je změna elektronicky zveřejněna na webových stránkách.  Prodejce. Pokud dojde ke změně obchodních podmínek, použijí se na objednávky podané zákazníkem a akceptované prodávajícím potvrzením objednávky po změně ustanovení v novém znění. 

Jakákoli ustanovení, která se odchylují od těchto obchodních podmínek a která představují podmínky zákazníka, nebudou akceptována, i když proti nim při přijetí výslovně nevzneseme námitky. V případě pochybností platí naše obchodní podmínky. Podmínky prodeje předložené zákazníkem se použijí pouze s naším výslovným písemným souhlasem v souladu se zásadou zastoupení prodávajícího. Úkony, které provádíme v průběhu 

plnění smlouvy, nepředstavují přijetí smluvních podmínek, které se odchylují od našich obchodních podmínek. 

2) Tvorba nabídky/smlouvy 

Naše nabídky se mohou měnit. Ústní dohody, závazky, ujištění a záruky našich zaměstnanců, jakož i dohody odchylné od obsahu těchto obchodních podmínek, které mohou vzniknout v souvislosti s uzavřením smlouvy, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou námi výslovně schváleny formou písemného potvrzení objednávky. 

Veškeré poskytnuté údaje, jako jsou rozměry, vyobrazení, popisy, montážní náčrty, výkresy a další tiskoviny, jsou přibližné a nejsou pro nás závazné, což nás opravňuje ke změně nabídky nebo objednávky, pokud se skutečný stav liší od údajů poskytnutých zákazníkem.  

3) Ceny 

Námi vypracované nabídky jsou závazné pouze v případě, že jsou předloženy v písemné formě jako odpověď na individuální žádost o cenovou nabídku. Nabídky jsou časově omezené v souladu s informacemi v nich uvedenými.  

Nabízené ceny nezahrnují náklady na dopravu materiálu/dílů potřebných pro realizaci zakázky a poskytnutých zákazníkem k prodávajícímu, ani náklady na dopravu zboží/výrobků k zákazníkovi při realizaci zakázky, pokud to není výslovně uvedeno v nabídce prodávajícího. Minimální výše objednávky je 200 PLN. V případě nižšího množství nabízeného produktu nebo služby bude faktura navýšena o rozdíl vyplývající z nabízeného množství a minimální výše objednávky, tj. 200 PLN.  

Nabídky jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu výrobků nebo služeb v případě výrazného zvýšení cen surovin, míry inflace nebo fixních nákladů. V případě změny cen výrobků nebo služeb po odeslání objednávky bude prodávající zákazníka o změně informovat e-mailem. 

4) Další náklady 

Zákazník nese dodatečné náklady, jako je speciální balení, doprava, pojištění, clo, daně, poplatky, povolení, certifikáty atd. Zákazník rovněž nese veškeré další náklady vyplývající z rozporu mezi skutečným stavem a informacemi poskytnutými zákazníkem, na jejichž základě prodávající učinil nabídku.  

Veškeré vícepráce, které nejsou zahrnuty v nabídce a které vyplývají z nutnosti provést další činnosti za účelem splnění předmětu nabídky, budou klientovi účtovány.

5) Platba 

Prodávající provádí transakce formou předplacených služeb. Na žádost zákazníka může prodávající akceptovat provádění transakcí s odloženou splatností, jejíž délku stanoví strany ve smlouvě. V případech, kdy jsou transakce prováděny s odloženou dobou splatnosti, začíná tato doba běžet okamžikem vystavení faktury prodávajícím. Celá fakturovaná částka musí být prodávajícímu převedena nejpozději v den splatnosti. Náklady na platební transakci nese zákazník. 

Zákazník je povinen dodržet platební podmínky i v případech, kdy se doprava, montáž, uvedení do provozu nebo převzetí dodávky či služby zpozdí nebo se neuskuteční z důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. V případě opožděné platby můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení. Pokud je zákazník v prodlení s platbami z předchozích transakcí, je prodávající oprávněn pozastavit plnění svých průběžných závazků vůči zákazníkovi, dokud zákazník své platební povinnosti nesplní.  

Pokud zjistíme, že naše pohledávka na platbu je ohrožena z důvodu platební neschopnosti zákazníka, můžeme pozastavit poskytování našich služeb. V takové situaci jsme rovněž oprávněni okamžitě požadovat úhradu všech pohledávek vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu se zákazníkem. Zákazník se zavazuje zaplatit paušální poplatek ve výši 100 PLN netto za každou zaslanou výzvu k úhradě. V případě nedodržení lhůty splatnosti zanikají veškeré slevy vztahující se k dané faktuře. V případě opožděné platby se zákazník zavazuje uhradit nezbytné náklady, které nám vzniknou při vymáhání platby (poplatky za vymáhání pohledávek, odměny právníkům atd.). Vyhrazujeme si právo požadovat další náhradu za pozdní úhradu faktury. 

6) Kontrola úvěruschopnosti 

Prohlašujete, že jste solventní a úvěruschopní, a souhlasíte s tím, že můžeme vaši úvěruschopnost ověřit dotazem u úvěrových institucí a obchodních zpravodajských agentur. Zákazník dává výslovný souhlas s předáním svých údajů formálně oprávněným obchodním zpravodajským nebo úvěrovým institucím, a to výhradně za účelem ochrany věřitelů. Zákazník se zavazuje spolupracovat s finančními institucemi a úvěrovými agenturami za účelem prověření jeho bonity Zákazník se zavazuje, že na samostatné vyžádání prodávajícího předloží finanční údaje, které se ho týkají, a to ve formě rozvahy a výkazu zisku a ztráty za prodávajícím uvedené období.  

7) Dodávky materiálů/dílů  

Materiály/díly potřebné ke splnění objednávky a poskytnuté zákazníkem musí být dodány v termínu dohodnutém s prodávajícím. V případě zpoždění dodávky 

materiály dodané zákazníkem si vyhrazujeme právo na změnu termínu dodání. Materiály dodané zákazníkem musí být řádně zabaleny a chráněny před poškozením. V případě, že z technického stavu materiálů dodaných zákazníkem vyplyne nutnost provedení dalších úkonů ze strany prodávajícího za účelem správného splnění předmětu nabídky, budou tyto úkony zákazníkovi účtovány. Náklady na tyto operace budou připočteny k ceně výrobku nebo služby z nabídky. Odpovědnost a nároky vůči prodávajícímu týkající se dílů dodaných zákazníkem jsou omezeny pouze na hodnotu částky objednávky. Zákazník je povinen dodat materiál/díly v přiměřeném a s Prodávajícím dohodnutém množství na sklad. S výjimkou událostí vyšší moci hradí Zákazník rovněž dodatečné náklady vzniklé v důsledku přerušení výroby a vyplývající ze zpoždění dodávek materiálů/dílů ze strany Zákazníka nebo vyplývající z jejich technického stavu či jiných nesrovnalostí, které mají za následek neexistenci nebo ztížení možnosti realizace předmětu zakázky.  

8) Dodávka 

Není-li mezi stranami písemně dohodnuto jinak, jsou výrobky dodávány předáním dopravci na adrese ASMA Polska sp. z o.o.- v souladu s pravidlem EXW Incoterms® 2020. Pokud má společnost ASMA Polska sp. z o.o. organizovat přepravu jako doplňkovou službu pro zákazníka, nese celkové náklady a veškerá rizika zákazník. Společnost ASMA Polska sp. z o.o. si vyhrazuje právo účtovat poplatek za tuto službu připočtený k faktuře. Doba dodání je uvedena v potvrzení objednávky. Dodací lhůta začíná běžet, jakmile jsou dohodnuty všechny podrobnosti objednávky a zákazník splnil všechny své povinnosti (včetně dodání potřebného materiálu/dílů). 

Termín dokončení zakázky bude posunut o přiměřenou dobu v případě zásahu vyšší moci, stávky, zpoždění při realizaci zakázek ze strany dodavatelů prodávajícího, nedodání přiměřeného množství materiálu ze strany zákazníka a dalších podobných událostí, které prodávající nemůže ovlivnit. Datum dokončení objednávky se považuje za splněné na základě oznámení, že zboží je připraveno k expedici, nebo okamžikem, kdy zboží opustilo závod prodávajícího. 

Pokud Asma Polska nedodrží termín dokončení objednávky, nemůže Zákazník odstoupit od smlouvy před uplynutím dodatečné lhůty pro dokončení objednávky stanovené Prodávajícím, která činí nejméně čtyři týdny. Zákazník ztrácí právo na odstoupení od smlouvy na základě potvrzené objednávky Prodávajícího v okamžiku, kdy je zpoždění termínu dodání způsobeno zaviněním Zákazníka, zejména pokud toto zavinění vyplývá z ustanovení bodů 5 a 7 těchto obchodních podmínek a jiných okolností, které Prodávající nemůže ovlivnit.

Dílčí dodávky jsou povoleny a mohou být fakturovány zvlášť. V případě oprávněné dílčí dodávky není zákazník oprávněn zadržet platbu z důvodu nedodání části objednávky. Právo zákazníka na započtení je omezeno na protipohledávky, které nejsou sporné, tj. byly prodávajícím výslovně uznány, a mají konečný a absolutní status. 

Prodávající je oprávněn zaslat zákazníkovi vzorek/prototyp výrobku předtím, než přistoupí k realizaci objednávky. Počátek běhu lhůty pro vyřízení objednávky se odkládá do doby, než prodávající obdrží od zákazníka informaci o schválení vzorku/prototypu zaslaného prodávajícím. Nevznese-li zákazník do 7 dnů ode dne obdržení vzorku žádné námitky, považuje se vzorek za schválený a prodávající zahájí sériovou výrobu.  

9) Převod rizika 

Riziko přepravy zboží přechází na zákazníka okamžikem oznámení, že je zboží připraveno k vyzvednutí nebo odeslání z našeho závodu. 

10) Žádná schválení 

Pokud zákazník neposkytl potřebné informace související s odesláním předmětu objednávky, prodávající jej uskladní ve svých prostorách a je oprávněn účtovat poplatek za uskladnění ve výši 1% z hodnoty dodávky za kalendářní den. V takovém případě je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy po marném uplynutí dodatečné týdenní lhůty poskytnuté zákazníkovi k vyzvednutí předmětu objednávky. V takové situaci je zákazník povinen uhradit celou hodnotu objednávky a prodávající má právo požadovat za obecných podmínek případnou náhradu škody způsobenou tím, že si zákazník nevyzvedl předmět objednávky ve lhůtě stanovené ve smlouvě. 

11) Zachování vlastnictví 

Vlastnictví a veškerá práva k dodanému zboží si ponecháváme až do úplného zaplacení.  V případě prodlení s platbou za dodané zboží můžeme požadovat vrácení zboží s výhradou vlastnictví, aniž bychom předtím odstoupili od smlouvy nebo stanovili odkladnou lhůtu. Totéž platí v případě, že byl vyhlášen konkurz nebo že zboží s výhradou vlastnictví bylo předáno před obdržením úplné platby. Zákazník nás musí o výše uvedených skutečnostech neprodleně informovat. 

Uplatnění práva na výhradu vlastnictví představuje odstoupení od smlouvy pouze tehdy, je-li to jasně uvedeno v žádosti o vrácení zboží. Náklady na vyzvednutí zboží námi nese zákazník. Vyzvednuté zboží vyhrazené pro nás můžeme prodat nejpříznivější dostupné podmínky. Zákazník se zavazuje nést ztrátu vzniklou dalším prodejem tohoto zboží. 

12. Nástroje/formy/ostatní zařízení ("formy/zařízení") 

Náklady na nářadí v nabídce se týkají pouze materiálu a přímé práce a nezahrnují technické znalosti, projekční a realizační práce a logistické operace, zejména nezahrnují autorská práva zahrnutá v předmětu nabídky. Výše uvedené platí obdobně pro případné změny předmětu nabídky. Nebylo-li toto včas písemně dohodnuto, nenabývá zadavatel vlastnické právo ke kopiím forem, které byly zhotovitelem zhotoveny za účelem plnění předmětu zakázky, a k dalším právům a věcem zhotoveným za účelem plnění předmětu zakázky. 

Zavazujeme se, že formy/zařízení budeme uchovávat po dobu tří let. Pokud si zboží do tří let od poslední dodávky znovu neobjednáte, můžeme formy/zařízení použít nebo zničit. Po uplynutí výše uvedené doby je na výslovnou žádost zákazníka a v závislosti na skladovacích kapacitách společnosti Asma Polska sp. z o.o. možné formy/zařízení za příplatek dále skladovat po další samostatně dohodnutou dobu nebo na základě samostatné písemné dohody mezi zákazníkem a prodávajícím.  

Opravy forem/zařízení, které jsou nutné z důvodu běžného opotřebení, se provádějí na náklady zákazníka. Zákazník nese veškeré náklady na změny, které si na formách/zařízeních objednal. Totéž platí pro formy/zařízení dodané zákazníkem.  Zákazník může převzít vlastnictví forem/zařízení na základě samostatné dohody. Vlastnictví přechází na zákazníka po zaplacení celé ceny dohodnuté v samostatné písemné smlouvě.  

13) Práva a nároky třetích stran 

V případě výrobků, které vyrábíme podle dokumentace/návrhu zákazníka, je výhradní odpovědností zákazníka zajistit, aby jejich výrobou nebyla porušena práva třetích stran. Zákazník prohlašuje, že nese plnou odpovědnost a zavazuje se uhradit veškeré náklady, které mu mohou vzniknout vůči prodávajícímu v případě nároků třetích osob, včetně toho, že mu budou účtovány náklady na právní zastoupení prodávajícího. 

Zákazník je zejména povinen odškodnit prodávajícího a zbavit ho odpovědnosti za jakékoli ztráty, škody, závazky, náklady a výdaje, které vznikly nebo mohou vzniknout v důsledku nároku vzneseného třetí stranou v souvislosti s tím, že výroba, zkoušení, označování, balení, skladování nebo dodávka předmětu zakázky zhotoveného podle dokumentace/návrhu zákazníka porušuje patentová práva, užitné vzory, práva k průmyslovým vzorům, autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích stran.

Pokud jsou vůči prodávajícímu vzneseny nároky na základě práv třetích osob, není prodávající povinen ověřovat jejich platnost a může poté pozastavit výrobu těchto výrobků a požadovat náhradu vzniklých nákladů. Nároky zákazníka na náhradu škody jsou v této situaci vyloučeny.  

Plány, náčrty, formy, odhady nákladů a další dokumenty poskytnuté prodávajícím nebo vytvořené s jeho pomocí zůstávají duševním vlastnictvím prodávajícího. Prodávající může kdykoli požádat o jejich vrácení, pokud to není v rozporu s dohodou o jejich použití. Pokud nebyla uzavřena dohoda ve formě objednávky nabídky, musí být tyto dokumenty neprodleně a bez žádosti vráceny. Použití těchto dokumentů, zejména jejich zveřejnění, reprodukce, publikace a předložení (včetně kopírování výňatků), vyžaduje výslovný souhlas prodávajícího. Zákazník se dále zavazuje, že bude se všemi poznatky, které získal v rámci obchodního vztahu s námi, nakládat jako s důvěrnými. 

14) Záruka 

Prodávající ručí za fyzické vady, které má zboží, výrobky a služby dodané v době dodání zákazníkovi a které se projeví během záruční doby. Záruka platí po dobu 12 měsíců od data nákupu. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy je zboží, výrobek nebo služba vydána nebo předána zákazníkovi k vyzvednutí. Záruka platí pouze na území Evropské unie. 

V rámci záruky odpovídáme za vady dodaného zboží a výrobků a provedených služeb, které nejsou v souladu s objednávkou, pouze za předpokladu, že nám byly vady písemně oznámeny do jednoho týdne od doručení (i částečné) objednávky. 

Zákazník musí vždy prokázat, že daná vada existovala již při předání zboží. Pokud neobdržíme oznámení o vadách ve stanovené lhůtě, považuje se zboží za převzaté, čímž jsou vyloučeny nároky ze záruky.  Po převzetí zboží zákazníkem je vyloučeno oznámení vad, které byly zjevné nebo mohly být zjištěny v době převzetí. O způsobu odstranění vady (výměna, oprava, vrácení peněz) rozhoduje prodávající. Odstranění vady oznámené zákazníkem není uznáním vady. Zákazník nám musí umožnit alespoň dva pokusy o odstranění vady. Na žádost prodávajícího je zákazník povinen vrátit vadnou dodávku nebo její vzorky. Brání-li zákazník prodávajícímu v okamžitém odstranění vady, ztrácí svá práva ze záruky. 

Zákazník nese veškeré náklady na přepravu vadného zboží k nám, jakož i veškeré náklady vzniklé v souvislosti s doručením zboží na jiné místo, než je místo podnikání. činnosti zákazníka. Pokud se ukáže, že stížnost zákazníka je neoprávněná, musí nám zákazník uhradit náklady, které mu vznikly při vyřizování této stížnosti. 

Odpovědnost za škody způsobené opotřebením nebo nesprávným používáním je vyloučena.  Odpovědnost prodávajícího je omezena na hrubou odměnu, která mu náleží za provedení příslušné objednávky. Zákazník se vzdává nároku na náhradu škody (včetně nároku na náhradu následných škod a možnosti odstoupení od smlouvy) Prodávající se zavazuje reklamaci posoudit a odpovědět na ni do dvou týdnů. V případě uznání reklamace bude odpověď obsahovat informace, např. lhůtu pro vyřízení reklamace. 

15) Odpovědnost 

Za porušení smluvních a mimosmluvních povinností, zejména z důvodu nemožnosti plnění, prodlení apod., odpovídáme pouze v případě úmyslného protiprávního jednání nebo hrubé nedbalosti. V případě hrubé nedbalosti je tato odpovědnost omezena na hodnotu dané smlouvy a vztahuje se pouze na typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy. Záruční odpovědnost prodávajícího za vady je vyloučena. Zákazník nese výhradní odpovědnost za konstrukci a funkčnost jím dodaných dílů, a to i v případě, že při jejich výrobě využil našich rad. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za výsledky způsobené použitím materiálů poskytnutých zákazníkem. 

Nároky zákazníka na následné škody vzniklé v důsledku vady, finanční ztráty, ušlého zisku, škody nesouvisející s výrobkem, ušlého zisku, ztrát nebo nároků třetích stran na náhradu škody a jakékoli jiné nepřímé nebo následné škody jsou ve všech situacích vyloučeny. Vyloučení odpovědnosti se vztahuje také na naše zaměstnance, zástupce a zprostředkovatele. Naše odpovědnost je vyloučena v případech nesprávné údržby, nevhodného a nesprávného používání, nesprávného skladování, instalace, uvedení do provozu nebo používání našich výrobků zákazníkem nebo třetí stranou, jakož i v případech škod způsobených prováděním oprav nebo jiných prací, které nebyly námi výslovně schváleny. 

Naše odpovědnost z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě je definována co do výše a rozsahu v souladu s našimi zásadami, jejichž obsah může být zákazníkovi poskytnut na základě písemné žádosti. Zákazník se vzdává jakýchkoli nároků, včetně nároků, které mohou vzniknout třetím stranám (které jsou například zákazníky zákazníka), které přesahují rozsah a krytí naší pojistné smlouvy. 

16) Nesrovnalosti 

Pokud bude některá část těchto smluvních podmínek shledána neúčinnou, nebude to mít vliv na platnost jejich zbývajících ustanovení. Pokud neúčinné ustanovení obsahuje účinnou část, zůstane zachováno. Strany se zavazují dohodnout se na novém ustanovení, které nahradí neplatné ustanovení a co nejvíce se přiblíží jeho ekonomickému účelu. 

17) Ochrana údajů 

Prodávající je oprávněn zpracovávat údaje zákazníka ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o fyzických osobách v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volným pohybem a zákona o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018. Pokud prodávající neobdrží od zákazníka písemnou informaci, vyhrazuje si právo použít záběry a fotografie výrobků zákazníka pro své účely. Prodávající používá snímky výrobků pro propagační účely (brožury, reklamy, firemní prezentace, webové stránky). Pokud Zákazník nesouhlasí s použitím filmového a fotografického materiálu svých výrobků, musí o tom informovat Prodávajícího při zadávání objednávky. Ustanovení společnosti Asma Polska sp. z o.o. o ochraně osobních údajů, která se nachází na adrese: https://asmapoland.com/polityka-prywatnosci/

18) Oblast působnosti 

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na zákazníky, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu zákona o občanském zákoníku, a na fyzické osoby, které uzavírají smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, pokud je z obsahu smlouvy zřejmé, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu.  

19) Místo plnění/jurisdikce/arbitrace 

Platí polské právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučeno. Místem plnění smlouvy je adresa sídla prodávajícího, tedy Wola Ducka ul Mostów 10 05-408 Glinianka. 

Výlučnou soudní příslušností pro všechny spory vyplývající z této smlouvy jsou soudy ve Varšavě. Společnost Asma Polska sp. z o.o. je rovněž oprávněna podávat žaloby u soudů příslušných podle sídla zákazníka. V případě zákazníků mimo Evropskou unii, Švýcarsko a Lichtenštejnsko budou veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní s konečnou platností řešeny Rozhodčím soudem při Polské obchodní komoře ve Varšavě v souladu s jednacím řádem tohoto soudu platným ke dni podání žaloby. Místem rozhodčího řízení je Varšava a jazykem řízení je polština.

cs_CZČeština

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Odešlete přihlášku!

Přiložte svůj životopis kliknutím na tlačítko "Vybrat soubor".

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!

Vyplňte formulář - zavoláme vám zpět!